Ave Maria (Pop Opera Ver.)  ........... Ω■ 현규 ■□

音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang)

Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedictatu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tui, Jesus
Ave Maria, gratia plena

아베 마리아, 성모여,
방황하는 내 마음
그대의 앞에 꿇어 앉아
하소연 하노니 들으옵소서
내 기도 드리는 마음
평안히 잠들게 해주소서
어린 소녀의 기도를
성모여 돌보아 주옵소서
아베 마리아

관련 가사

가수 노래제목  
♡■♡ 로즈 장 (Rose Jang) Ave Maria (Pop Opera Ver.) ........... Ω■ 탁Oi ■□  
로즈 장 (Rose Jang) Ave Maria (Pop Opera Ver.)  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) You Raise Me Up ........... Ω■ 현규 ■□  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) Over The Rainbow (Pop Opera Ver.) ........... Ω■ 현규 ■□  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) All I Ask Of You (Duet. Park Sanghyun) ........... Ω■ 현규 ■□  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) Dorajee (Pop Opera Ver.) ........... Ω■ 현규 ■□  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) Habanera (Rock Opera Ver.) ........... Ω■ 현규 ■□  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) You Raise Me Up ...........『 幸福 하세요 』──♡─  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) All I Ask Of You (Duet. Park Sanghyun) ........... Ω ■ 현규 ■ Ω  
音樂은 ━ 로즈 장 (Rose Jang) Dancing Queen ........... Ω■ 현규 ■□  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.