반해

DJ Power


¿i ¿i ¿i A¡A¡ ¾iAo·?
½A°£AI °¥¼o·I
³I º¼¼o·I ´oCØ
(Uh wait a minute)

who who who ´eA¼ ´ⓒ±ºμ¥
¿A°¨A≫ AU±Ø½AAN ¼uAI ¸·Co
³≫ ¸¾ A≫ °¡¶o¾EE÷°O EAEA

½AAⓒCN ´I ´≪ºu ¼O¿¡
ºuAø °IA³·³
¿ØAo Ci¾i ³ª¿A ¼o ¾ø¾i
¾iA¼¸e Ay´e ±u¾i³? ¼o ¾ø¾i
(³E ¿O AI·¡)

¿¬±aA³·³ E¤½A ³×°¡
≫c¶oAu±i ºA
³? ºUAa¾Æ Ay´e ³oAo ¸¶
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby
³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

ºnƲºnƲ ¿A ºnƲºnƲ
³×°O ºuA® ³­ ¿i
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

ºnƲºnƲ ¿A ³­ ºnƲºnƲ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

¾i¸O ¾i¸O AU²U ¼uAI ¸U¾i
¶¿ ¼o ¾ø¾i ¾o±¼AI ≫¡°³A®
μu °E·E¾i AI¸®¿I
³I ³ªºnA³·³ ³?¾Æ¿I
³≫ ¸¾A≫ ≫?¾i°¡

½AAⓒCN ´I ´≪ºu ¼O¿¡
ºuAø °IA³·³
¿ØAo Ci¾i ³ª¿A ¼o ¾ø¾i
¾iA¼¸e Ay´e ±u¾i³? ¼o ¾ø¾i
(³E ¿OAI·¡)

¿¬±aA³·³ E¤½A ³×°¡
≫c¶oAu±i ºA
³? ºUAa¾Æ Ay´e ³oAo ¸¶
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

¿i ¿i ´eA≫ μiCN AO¼uAI
¶³·A ³­
¿i ¿i A¶±Y ´o ´U°¡¿I
AI ¹aAI °¡±a Au¿¡ baby

³×°O ¹YCØ
³I A³A½ º≫ ±× ¼ø°£¿¡
³≫ ´≪¿¡ ³×°¡ ´U ºnAA ≫iA|
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

³×°O ´o ¹YCØ
¾OA¸´A ¸¾AI ¿øCØ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

ºnƲºnƲ ¿A ºnƲºnƲ
³×°O ºuA® ³­ ¿i
ºuA®°¡ ºuA®°¡ ºuA®°¡ baby

ºnƲºnƲ ¿A ³­ ºnƲºnƲ
¶ß°I°O AU²U ³? ¹IA¡°O CØ
its only you tonight

그외 검색된 가사들

가수 노래제목  
DJ POWER You Are My Everything  
DJ Power Oh Yes  
DJ Power 너 같은  
DJ POWER 하루  
DJ Power 레옹  
DJ Power 꽂혀 (Over)  
DJ Power 짠해  
DJ Power 지독하게  
DJ Power Remember  
DJ Power Perfume  
DJ Power 사뿐사뿐  
DJ Power 미쳐  
DJ Power 달빛샤워  
DJ Power I Feel You  
DJ POWER 선물  
DJ Power Feel Me  
DJ Power TT  
DJ Power Hello Bubble  
DJ Power 금토일  

관련 가사

가수 노래제목  
전효성 반해  
전효성/전효성 반해  
전효성 (Jun Hyo Sung) 반해  
틴 탑(Teen Top) 반해  
전효성 [시크릿] 반해  
틴 탑 반해  
틴탑 반해  
틴탑(Teen Top) 반해  
틴 탑 (Teen Top) 반해  
DJ Power BLINK BLINK  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.