Bye Bye (GOOD BYE)

티아라(T-ara)
앨범 : Absolute First Albu...
작사 : 강전명
작곡 : 남기상


사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
너를 보면 눈물이 나,
나는 지금 너에게 말해
헤어지잔 그 말을
이제 받아 들여 됐어됐어..
사랑하는 그대여 아프지마
(마마마마 마마마마마)
뒤돌아 가 나를 나를 나나나나
(나나나나 나나나나 날)
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
아팠던 날, 눈물에 아팠던 날 이제는 No
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
사랑하는 그대 그대여
 
너를 보면 눈물이 나,
지금 내가 할말도 몰라
헤어지잔 그 말엔 나도
눈물 이나 미안 미안...

사랑하는 그대여 울지는 마
(마마마마 마마마마마)
돌아서는 나를 나를 잡지는 마
(마마마마 마마마마 마)
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye
Rap) Don't call me your lady baby. Can you set me free?
    Don't wonder why baby. I'm not your L-O-V-E.
사랑하는 그대여 아프지마
(마마마마 마마마마마)
뒤돌아가 나를 나를 나나나나
(나나나나 나나나나 날)
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye ye, Bye Bye
사랑하는 그대
Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye, Bye Bye

관련 가사

가수 노래제목  
Bye Good  
Bye) 영원히(Good  
Bye Never Say Good  
Bye Bye Badman Island Island  
Bye Bye Badman Young Wave  
Bye Bye Badman 노랑불빛  
Bye Bye Badman Love life  
Bye Bye Badman Stranger  
Bye Bye Badman Invisible  
Bye Bye Badman 노랑불빛  
Bye Bye Badman 데칼코마니  
가사 수정 / 삭제

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.